تاریخ 09-08-1399

ساعت 15:03

برخورد حقوقی با مدیران بورسی جهت الزام #بازارگردانی به مرحله اجرا رسید!
برخورد حقوقی با مدیران بورسی جهت الزام #بازارگردانی به مرحله اجرا رسید!

سردبیر پایگاه خبری بازار سرمایه خبر داد:

39 نفر از مدیران متخلف به مجازات سلب صلاحیت از تصدی مدیریت محکوم شدند. بعلاوه به جریمه نقدی هم محکوم شدندکه مکلفند آنرا به خزانه دولت واریز کنند/سنا